13

Rīgas rajoni

1m3 - 30m2

Noliktavas

24/7

Pieeja

no 19,99€

Ikmēneša noma

1 mēn.

Minimāls periods

Nomas līgums / Договор аренды

Rīgā        

                                

Nomnieks no vienas puses un SIA “Boxrent”, reģ.nr. 42403049027, jur.adrese: Tallinas iela 77-3, Rīga, LV-1009, turpmāk tekstā – Iznomātājs, no otras puses, kopā un atsevišķi sauktas Puses labprātīgi, bez spaidiem, maldiem un viltus noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

  1. Līguma Priekšmets

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā̄ noliktavas telpas mantu uzglabāšanai, tādā stāvoklī̄, kādā tas ir nodošanas dienā (turpmāk tekstā – Noliktava). Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Noliktavas stāvokli un pret to nav nekādu iebildumu.

1.2. Puses vienojas par Noliktavas izmēriem un nomas maksu mēnesī:

1.2.1. Līgumsods par nesavlaicīgi veiktajiem maksājumiem- 0,5%/dienā no nesamaksātā maksājuma, bet ne vairāk kā 10%;

1.3. Nomas maksu par Noliktavu Nomnieks maksā Iznomātājam uz AS “Swedbank” bankas kontu: LV96HABA0551050038843, (BIC: HABALV22).

1.4. Visi rēķini tiek nosūtīti uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi;

1.5. 3 darbadienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas, Nomnieks maksā Nomas maksu par  norādīto periodu ar norādīto apmaksas veidu.

1.6. Ja Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā Noliktavai vai trešajām personām tiks  nodarīti zaudējumi, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju no Nomnieka, iesniedzot rakstisku Pretenziju nosūtot to uz  e-pastu Nomniekam, un Nomniekam ir jāapmaksā šo zaudējumu 5 (piecu) darbadienu laikā.

1.7. Ja Nomnieks nepaziņo vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms līguma termiņa beigu iestāšanos, šīs līgums tiek automātiski pagarināts vēl uz šī līgumā minēto nomas periodu katru reizi, kad paiet nomas termiņš.

  1. Nomnieka tiesības un pienākumi

2.1. lietot Noliktavu mantu glabāšanai;

2.2. pārtraukt nomas līgumu pirms līgumā̄ noteiktā termiņa, paziņojot par to Iznomātājam rakstiski vai atsūtot e-pastu 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Tādā gadījumā samaksātā Nomas maksa par pēdējo mēnesi vai samaksātā Nomas maksa par visu periodu netiek atgriezta;

2.3. uzturēt lietošanā̄ nodoto Noliktavu atbilstoši pastāvošajām sanitārajām, ugunsdrošības, vides aizsardzības, kā arī citu valsts un pašvaldības dienestu prasībām. Saudzīgi izmantot telpu, uzturēt to labā tehniskā stāvoklī;

2.4. nenovietot lietošanā nodotajā Noliktavā radioaktīvus materiālus, viegli uzliesmojošus un bīstamus priekšmetus, toksiskas, indīgas, gaisu piesārņojošas vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus, munīciju un citus priekšmetus , kuras aprite ir ierobežota  Latvijas Republikas teritorijā .

2.5. nodrošināt Noliktavas konstrukciju un inženiertehnisko tīklu ekspluatāciju atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja Nomnieks pārkāpis minētās prasības, nodarot kaitējumu telpai vai inženiertehniskajiem tīkliem, Nomnieks uz sava rēķina nekavējoši novērš nodarītā kaitējuma sekas;

2.6. nodrošināt Iznomātājam pieeju savai Noliktavai tehniskai pārbaudei un nodrošināt Nomnieka pārstāvja piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.7. nekavējoties ziņot Iznomātājam, kā arī veikt pasākumus avārijas novēršanai, ja Noliktavā notiek avārija, kas saistīta ar ūdens noplūdi   aizdegšanos, kas var novest pie telpas bojāšanās;

2.8. neveikt nekādas Noliktavas pārbūves bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas;

2.9. nenodot Noliktavu lietošanai apakšnomniekiem vai citiem lietotājiem bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju;

2.10. pēc Līguma izbeigšanas 1 (vienas) darba dienas laikā pilnībā atbrīvot Noliktavu un nodot to Iznomātājam, saskaņā̄ ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

  1. Iznomātāja tiesības un pienākumi

3.1. pārtraukt nomas līgumu pirms līgumā noteiktā termiņa, paziņojot par to Nomniekam rakstiski vai atsūtot e-pastu 1 (vienu) mēnesi iepriekš;

3.2. nodrošināt Nomnieka brīvu pieeju Noliktavai jebkurā diennakts laikā, kā arī netraucēt Nomniekam izmantot Noliktavu 2.1.punktā minētiem mērķiem.

3.3. Iznomātājs neuzņemas atbildību par Noliktavā novietotajām mantām, to nozaudēšanas vai bojāejas gadījumā.

3.4. pieņemt no Nomnieka Noliktavu Līguma darbības termiņa beigās vai arī pēc Līguma uzteikuma, saskaņā ar pieņemšanas–nodošanas aktu;

3.5. saņemt nomas maksas samaksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.6. veikt Noliktavas tehnisko apskati, tās norises laiku iepriekš saskaņojot ar Nomnieku;

3.7. vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

3.7.1. Ja Nomnieks nav veicis Līgumā paredzēto nomas maksas maksājumu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās brīža;

3.7.2. Ja Nomnieks noteiktajā termiņā nenovērš pārbaudēs fiksētos pārkāpumus vai citādi pārkāpj Līguma noteikumus vai normatīvos aktus.

3.8. ja Nomnieks neievēro šī Līguma 2.10.punktā noteikto kartību, ierobežot  Nomniekam pieeju pie Noliktavas vai  atbrīvot Noliktavu no Nomnieka mantām, tās novietojot īslaicīgai glabāšanai citā noliktavā pret atlīdzību Nomas maksas apmērā uz laiku, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, par to rakstiski paziņojot Nomniekam. Izdevumus, kas saistīti ar mantas pārvietošanu, sedz Nomnieks.

3.9. pēc šī Līguma 3.8.punktā noteiktā termiņa notecējuma veikt Nomnieka uzglabāto mantu utilizāciju, par ko Nomniekam tiek izsniegts rēķins, un/vai realizāciju no šī Līguma izrietošo saistību izpildei un/vai zaudējumu segšanai.

3.10. .        Iznomātājām ir tiesības nodot Nomnieka neizpildītas saistības piedziņai trešajiem personām.

  1. Nobeiguma noteikumi

4.1. Strīdi, ko puses nevar atrisināt sarunu ceļā, izskatāmi Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.

4.2. Līgums sastādīts  uz 3 (trīs)  lapām, latviešu un krievu valodā 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai pusei. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Domstarpību gadījumā , priekšroka tiek dota līguma tekstam latviešu valodā .

Арендатор, с одной стороны, и SIA «Boxrent», рег. 42403049027, юридический адрес: ул. Таллинас 77-3, Рига, LV-1009, в лице уполномоченного представителя Карлиса Озолиньша в дальнейшем именуемой Арендодателем, с другой стороны, вместе  и по отдельности именуемые Стороны, добровольно, без насилия, обмана и принуждения заключают настоящее Договоре и договариваются о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование складское помещение с вышеперечисленным номером для хранения имущества в том состоянии, в котором оно было на день передачи (далее – Склад). Арендатор подтверждает, что ознакомился с состоянием Склада и возражений против него нет.

1.2. Стороны договариваются о размерах складских помещений и ежемесячной арендной плате:

1.2.1. Штрафные санкции за несвоевременные платежи—0,5% в день от суммы просроченного платежа, но не более 10%.

1.3. Арендатор уплачивает арендную плату за склад Арендодателю на банковский счет AS «Swedbank»: LV96HABA0551050038843, (BIC: HABALV22).

1.4. Все счета отправляются на адрес электронной почты, указанный Арендатором;

1.5. В течение 3 рабочих дней после заключения настоящего договора Арендатор уплачивает Арендную плату за указанный период в указанном размере первой оплаты.

1.6. Если Складу или третьим лицам причинен ущерб в результате действий или бездействий Арендатора, Арендодатель имеет право потребовать от Арендатора компенсацию ущерба , подав письменное Претензию и отправив ее Арендатору по электронной почте. Арендатор обязан выплатить данную компенсацию в течении 5 рабочих дней.

1.7. В случае если Арендатор не предупреждает Арендодателя хотя бы за 1 (один) месяц до окончания срока этого договора, договор автоматически продлевается еще на период указанный в этом договоре каждый раз когда кончается предыдущий период.

2. Права и обязанности арендатора.

2.1. использовать склад для хранения имущества;

2.2. расторгнуть Договор аренды раньше срока, указанного в договоре, письменно уведомив Арендодателя или отправив электронное письмо за 1 (один) месяц вперед. В этом случае Арендная плата, уплаченная за последний месяц, или Арендная плата, уплаченная за весь период, не возвращается;

2.3. содержать Склад, в соответствии с существующими требованиями санитарной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также других государственных и муниципальных услуг. Бережно использовать помещение, поддерживать его в хорошем техническом состоянии;

2.4. не размещать на переданном для использования Складе радиоактивные материалы, легковоспламеняющиеся и опасные предметы, токсичные, ядовитые, загрязняющие воздух вещества, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы, оборот которых ограничен на территории Латвийской Республики.

2.5. обеспечивать работу складских конструкций и инженерных сетей в соответствии с действующими нормативными актами. Если Арендатор нарушил вышеперечисленные требования, причинив ущерб помещению или инженерным сетям, Арендатор обязан незамедлительно устранить последствия ущерба за свой счет;

2.6. предоставить Арендодателю доступ к техническому осмотру своего Склада и обеспечить участие представителя Арендатора в составлении актов осмотра и их подписании;

2.7. незамедлительно известить Арендодателя, а также принять меры по предотвращению аварии, если на Складе происходит авария, связанная с протечкой воды, возгоранием, что может привести к повреждению помещения;

2.8. не проводить перестройку Склада без письменного согласия Арендодателя;

2.9. не передавать Склад в пользование субарендаторам или другим пользователям без предварительного согласования с Арендодателем;

2.10. в течение 1 (одного) рабочего дня после расторжения Договора полностью освободить Склад и передать его Арендодателю согласно акту приема-передачи.

3. Права и обязанности Арендодателя.

3.1. расторгнуть договор аренды раньше срока, указанного в договоре, письменно уведомив Арендатора или отправив электронное письмо за 1 (один) месяц вперед;

3.2. обеспечить свободный доступ Арендатора к Складу в любое время суток, а также не препятствовать использованию Арендатором Склада в целях, указанных в п. 2.1.

3.3. Арендодатель не несет ответственности за имущество, помещенное на Склад, в случае его утраты или уничтожения.

3.4. принять Склад от Арендатора по окончании срока действия Договора или при расторжении Договора в соответствии с актом приема-передачи;

3.5. получать оплату арендной платы в соответствии с порядком, указанным в настоящем Договори;

3.6. производить технический осмотр Склада, согласовав его время с Арендатором;

3.7. в одностороннем порядке прервать  Договор в следующих случаях:

3.7.1. Если Арендатор не произвел оплату арендной платы, предусмотренную Договором, более чем через 30 (тридцать) дней после установленного срока платежа;

3.7.2. Если Арендатор не устранит в указанный срок нарушения, зафиксированные в ходе проверок, или иным образом нарушит условия Договора или нормативных актов.

3.8. в случае несоблюдения Арендатором порядка, указанного в п. 2.10 настоящего Договора, прекратить Арендатору доступ к Складу или  освободить Склад от имущества Арендатора путем помещения  на оплачиваемое краткосрочное хранение на другой склад на срок, не превышающий 30 (тридцать) дней, письменно уведомив об этом Арендатора . Расходы, связанные с перемещением имущества, оплачивает Арендатор.

3.9. по истечении срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Договора, утилизировать имущество, хранящееся у Арендатора, о чем Клиенту  будет выставлен счет-фактура, и / или реализовать его  для выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договоря, и / или для покрытия убытков.

3.10. Арендодатель имеет право передать на взыскание третьим лицам неисполненные обязательства Арендатора.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, которые стороны не могут разрешить путем переговоров, рассматриваются в порядке, установленном законами Латвийской Республики.

4.2. Договор составлен на 3 (трех) страницах на латышском и русском языках  в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой стороны договора. Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. В случае разночтений приоритет имеет латышская версия Договора.

Kontakti

sales@boxrent.lv (Klientiem)
info@boxrent.lv (Sadarbība, u.c.)

Mūsu birojs: Kr. Valdemāra iela 38, Rīga, Latvija

Rekvizīti

SIA “Boxrent”

Reģ.nr.: 42403049027

PVN: LV42403049027

Jur.adrese: Tallinas iela 77-3, Rīga, LV-1009, Latvija

Banka: Swedbank

BIC/SWIFT: HABALV22

Konts: LV96HABA0551050038843

Boxrent | 2024 Copyright © Visas tiesības ir aizsargātas